Kamai.eu

Regulamin hurtowni internetowej Kamai.eu

Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej Kamai.pl Sp z o.o., dostępnej pod adresem: https://kamai.eu.
1.2. Właścicielem i administratorem hurtowni jest: Kamai.pl Sp z o.o., Wola Batorska 461, 32-007 Zabierzów Bocheński, NIP: 6832056712.
1.3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu przed dokonaniem zakupu.

Definicje
2.1. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupów w hurtowni.
2.2. Produkt – towar prezentowany w ofercie hurtowni, dostępny do zakupu.
2.3. Zamówienie – deklaracja woli Użytkownika zmierzająca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży Produktu.

Zasady korzystania z hurtowni
3.1. Do dokonywania zakupów w hurtowni wymagana jest rejestracja oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
3.2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane niezbędne do realizacji zamówienia.
3.3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika.

Realizacja zamówienia
4.1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski oraz za granicą.
4.2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 30 dni roboczych, w zależności od dostępności produktów i wybranej formy dostawy.
4.3. Dostępne formy płatności to: przelew bankowy i płatność przy odbiorze.

Reklamacje
6.1. W przypadku stwierdzenia wad produktu Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.
6.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: Kamai.pl Sp z o.o., Wola Batorska 461, 32-007 Zabierzów Bocheński lub drogą elektroniczną na adres [adres e-mail].
6.3. Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej znajdują się w zakładce “Współpraca”.

Dane osobowe
7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kamai.pl Sp z o.o.
7.2. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji umowy.
7.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kamai.pl Sp z o.o.

Wybierz pola do pokazania
  • Zdjęcie
  • SKU
  • Waga
  • Wymiary
  • Dodatkowe informacje
  • Opis
  • Zawartość
Kliknij poza pole, aby zamknąć okno
Porównaj