Kamai.eu

Thermoplast®

Kamai.pl Sp. z o. o. to dystrybutor marki Thermoplast® na Polskę. Dostarczamy produkty Thermoplast® również do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontakt do przedstawiciela Thermoplast®

Kamai.pl Sp. z o. o.

Kamila Łabędzka

kamila.labedzka@kamai.pl

12 635 10 82

Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie: https://kamai.eu/kontakt

THERMOPLAST®

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA, NAJLEPSZA JAKOŚĆ, PROFESJONALNE DORADZTWO I SERWIS
TO FUNDAMENTY, NA KTÓRYCH BUDUJEMY POZYCJĘ FIRMY THERMOPLAST NA RYNKU

Historia Thermoplast®

Firma Ther­mo­plast po­wsta­ła w 1989 r. w Li­bią­żu jako pol­sko-szwaj­car­ska spół­ka jo­int-ven­tu­re. Ther­mo­plast po­cząt­ko­wo ko­rzy­stał z bę­dą­ce­go na naj­wyż­szym świa­to­wym po­zio­mie szwaj­car­skie­go i au­striac­kie­go do­radz­twa w za­kre­sie pro­duk­cji sto­lar­ki okien­nej z two­rzy­wa sztucz­ne­go, wy­tła­cza­nia pro­fi­li oraz kon­struk­cji i bu­do­wy na­rzę­dzi do wy­tła­cza­nia. W 1993 roku roz­po­czął pracę Dział Bu­do­wy Na­rzę­dzi.

W 1999 roku Ther­mo­plast zna­lazł się w gro­nie pierw­szych pol­skich przed­się­biorstw, które wdro­ży­ły Sys­tem Za­rzą­dza­nia Ja­ko­ścią zgod­ny z normą PN ISO 9001.

Rów­no­le­gle in­ten­syw­nie roz­wi­ja­na była pro­duk­cja pro­fi­li me­blo­wych oraz pro­fi­li tech­nicz­nych dla prze­my­słu, które wy­tła­cza­no z róż­nych two­rzyw po­li­me­ro­wych. W 2004 od­da­no do użyt­ku nową halę pro­duk­cyj­ną.

Ther­mo­plast przez wiele lat był li­de­rem pro­duk­cji okien z wła­snych, no­wa­tor­skich sys­te­mów pro­fi­li okien­nych wy­tła­cza­nych z PVC. W 2011 roku za­koń­czo­no pro­duk­cję okien.

świad­cze­nie w bu­do­wie na­rzę­dzi i eks­tru­zji pro­fi­li z two­rzyw sztucz­nych, wła­sne la­bo­ra­to­rium i mie­szal­nia, a także wy­so­kiej klasy kadra spe­cja­li­stów po­zwa­la nam re­ali­zo­wać in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia na uni­kal­ne pro­fi­le o naj­bar­dziej nie­ty­po­wych kształ­tach i funk­cjach dla róż­nych ga­łę­zi prze­my­słu.

Na 24 li­niach pro­duk­cyj­nych wy­tła­cza­my pro­fi­le wy­ko­rzy­stu­jąc 15 ro­dza­jów naj­wyż­szej ja­ko­ści two­rzyw sztucz­nych, w tym PVC, PS, PP, PA , PC, ABS, ASA, PE, PMMA. Mo­że­my pro­du­ko­wać 50.000.000 me­trów bie­żą­cych pro­fi­li oraz prze­twa­rzać 12.000.000 kg two­rzyw sztucz­nych w ciągu roku.

Nasze przed­się­bior­stwo wdro­ży­ło kom­plek­so­wy pro­gram za­rzą­dza­nia pro­ce­sem pro­duk­cyj­nym, opar­ty o kon­cep­cję Lean Ma­nu­fac­tu­ring, a we wszyst­kich dzia­łach przed­się­bior­stwa obo­wią­zu­ją za­sa­dy 5S. Ther­mo­plast jest firmą cer­ty­fi­ko­wa­ną we­dług norm za­rzą­dza­nia ja­ko­ścią ISO 9001 i norm za­rzą­dza­nia śro­do­wi­sko­we­go ISO 14001. Przy­czy­nia­my się ak­tyw­nie do ochro­ny śro­do­wi­ska po­przez mak­sy­mal­ne wy­ko­rzy­sty­wa­nie re­cy­klin­gu two­rzyw sztucz­nych i mi­ni­mal­ne zu­ży­cie ener­gii.

THERMOPLAST DZISIAJ

Obec­nie Ther­mo­plast pro­wa­dzi swoją dzia­łal­ność w opar­ciu o naj­wyż­sze stan­dar­dy za­rzą­dza­nia i pro­duk­cji.

Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­jek­to­wa­niu i bu­do­wa­niu na­rzę­dzi do eks­tru­zji oraz w wy­tła­cza­niu pro­fi­li speł­nia­ją­cych ocze­ki­wa­nia in­dy­wi­du­al­nych in­we­sto­rów z róż­nych ga­łę­zi prze­my­słu.


Ponad 30 let­nie do­świad­cze­nie w bu­do­wie na­rzę­dzi i eks­tru­zji pro­fi­li z two­rzyw sztucz­nych, wła­sne la­bo­ra­to­rium i mie­szal­nia, a także wy­so­kiej klasy kadra spe­cja­li­stów po­zwa­la nam re­ali­zo­wać in­dy­wi­du­al­ne za­mó­wie­nia na uni­kal­ne pro­fi­le o naj­bar­dziej nie­ty­po­wych kształ­tach i funk­cjach dla róż­nych ga­łę­zi prze­my­słu.

Na 24 li­niach pro­duk­cyj­nych wy­tła­cza­my pro­fi­le wy­ko­rzy­stu­jąc 15 ro­dza­jów naj­wyż­szej ja­ko­ści two­rzyw sztucz­nych, w tym PVC, PS, PP, PA , PC, ABS, ASA, PE, PMMA. Mo­że­my pro­du­ko­wać 50.000.000 me­trów bie­żą­cych pro­fi­li oraz prze­twa­rzać 12.000.000 kg two­rzyw sztucz­nych w ciągu roku.

Nasze przed­się­bior­stwo wdro­ży­ło kom­plek­so­wy pro­gram za­rzą­dza­nia pro­ce­sem pro­duk­cyj­nym, opar­ty o kon­cep­cję Lean Ma­nu­fac­tu­ring, a we wszyst­kich dzia­łach przed­się­bior­stwa obo­wią­zu­ją za­sa­dy 5S. Ther­mo­plast jest firmą cer­ty­fi­ko­wa­ną we­dług norm za­rzą­dza­nia ja­ko­ścią ISO 9001 i norm za­rzą­dza­nia śro­do­wi­sko­we­go ISO 14001. Przy­czy­nia­my się ak­tyw­nie do ochro­ny śro­do­wi­ska po­przez mak­sy­mal­ne wy­ko­rzy­sty­wa­nie re­cy­klin­gu two­rzyw sztucz­nych i mi­ni­mal­ne zu­ży­cie ener­gii.

TAŚMY OGRODZENIOWE THERMOPLAST®

Oryginalne taśmy ogrodzeniowe do montażu poziomego firmy Thermoplast® to nowoczesne rozwiązanie do ogrodzeń, które pozwoli na stworzenie przytulności i prywatności w ogrodzie lub na balkonie. Taśmy również chronią przed wiatrem, kurzem oraz nawiewaniem liści i śniegu.

Taśmy ogrodzeniowe Thermoplast® wykonane są z najwyższej jakości Polipropylenu dzięki czemu są wyjątkowo odporne na zmieniające się warunki pogodowe, a zwłaszcza na promieniowanie UV co zapewnia trwałość koloru i zachowanie pierwotnego kształtu taśmy.

Oferta oryginalnych taśm ogrodzeniowych Thermoplast® jest bogata i zróżnicowana zarówno pod kątem sposobu montowania, struktury taśm, ich szerokości jak i kolorystyki co daje możliwość stworzenia estetycznych i indywidualnie zaprojektowanych ogrodzeń.

Montaż taśm Thermoplast®

Dlaczego Thermoplast®

Doskonale sprawdza się jako dyskretna osłona ogrodzenia panelowego, tarasu oraz barierki na balkon. Taśma ogrodzeniowa ponadto stanowi świetną ochronę przed wiatrem, śniegiem, kurzem czy hałasem dobiegającym zza płotu.

Jeżeli cenisz sobie prywatność, a jednocześnie jesteś estetą. Taśmy ogrodzeniowe Classic Line w kolorze białym to propozycja dla Ciebie. Dzięki taśmom do ogrodzeń panelowych dodasz przestrzeni nowoczesnego i przytulnego charakteru. Co najważniejsze, możesz zrobić to samodzielnie w prosty i szybki sposób, a do tego bez ponoszenia wielkich kosztów.

Nie musisz się martwić, że wybierając białą taśmę ogrodzeniową Thermoplast® będziesz musiał spędzać długie godziny na jej czyszczeniu, a po kilku latach nieestetycznie zżółknie. Nasze taśmy ogrodzeniowe wykonane zostały z niezawodnego Polipropylenu, który jest niezwykle odporny na działanie promieniowania UV, a ponadto łatwego w utrzymaniu czystości. Taśmy ogrodzeniowe wystarczy bowiem przetrzeć mokrą szmatka lub spłukać pod ciśnieniem.

Produkty Thermoplast

Galeria Theromplast®

Wybierz pola do pokazania
  • Zdjęcie
  • SKU
  • Waga
  • Wymiary
  • Dodatkowe informacje
  • Opis
  • Zawartość
Kliknij poza pole, aby zamknąć okno
Porównaj